Az önkormányzati munka segítésére három bizottság alakult: 

Név:

Pénzügyi, Szociális Bizottság
Feladatai:
 • közremőködik az éves gazdasági program előkészítésében, véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves és éves beszámolók tervezeteit,
 • figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását,
 • értékeli a saját bevételek alakulását és vizsgálja, valamint értékeli a vagyonváltozást előidéző okokat,
 • vizsgálja a hitelfelvétel szükségességét és gazdasági megalapozottságát,
 • ellenőrizheti a Pénzkezelési Szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a fegyelem érvényesítését,
 • állásfoglalást nyilvánít a Képviselő-testület elé kerülő összes gazdasági tárgyú előterjesztéshez,
 • vizsgálati témákat jelölhet meg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzügyi ellenőrzéséhez,
 • előzetesen megtárgyalja a kiírt gazdasági témájú pályázatokra beérkezett ajánlatokat,
 • véleményezi a szociális, és egészségügyi intézmények vezetői pályázatokat,
 • figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását,
 • javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a szociális és egészségügyi intézmények éves költségvetésének meghatározására, valamint a szociális célú pénzeszközök előirányzatára,
 • véleményezi a szociális és egészségügyi témájú intézményi beszámolókat, előterjesztéseket Képviselő-testület részére.
Tagok:
 • Csertő Attila, alelnök
 • Bodor József, tag
 • Kecskeméti István, tag          
Elnök:
 • Forgó Gábor

Név:

Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság
Leírás:
 • véleményezi az önkormányzati rendelet tervezeteket, illetve részt vesz előkészítésükben,
 • javaslatot tesz a polgármester bérfejlesztésére,
 • figyelemmel kíséri az önkormányzati rendeletek végrehajtását,
 • koordinálja a közbiztonsággal kapcsolatos lakossági és alapítványi kezdeményezéseket,
 • véleményezi az idegenforgalommal kapcsolatos előterjesztéseket,
 • véleményezi a sporttémájú előterjesztéseket és ügyeket,
 • győjti a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatait,
 • vezeti a vagyonnyilatkozatokról szóló nyilvántartást,
 • kezeli a vagyonnyilatkozatokat olyan módon, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását, 
 • a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a Polgármesteri Hivatalon keresztül,
 • a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, ennek keretében:

a.)    képviselő felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéshez szükséges azonosító adatok írásbeli bejelentésére,

b.)    felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése és az ellenőrzést követő 8 napon belüli törlése,

 • a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményének a Képviselő-testület soron következő ülésén való tájékoztatás.
 • figyelemmel kíséri az önkormányzat oktatási és mővelődési intézményeinek munkáját és mőködését,
 • véleményezi az oktatási és mővelődési intézmények vezetői pályázatait,
 • javaslatot tesz a feladatköréhez tartó intézmények éves költségvetési előirányzatainak megállapításához,
 • javaslatot tesz az önkormányzat által nyújtott támogatási, költségvetési előirányzatok meghatározásához,
 • véleményezi a feladatköréhez tartozó intézményi beszámolókat előterjesztéseket Képviselő-testület részére,
 • a helyi bőnmegelőzési koncepció alapján a rövid-, közép- és hosszú távú terv összeállítása,

–         az elkészített terv Képviselő-testület elé történő terjesztése,

–         az elfogadott terv végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése,

–         a bőnmegelőzési feladatkörben ellátandó közbiztonsági feladatok:

·        meghatározza a közbiztonság javításával, bőnmegelőzéssel kapcsolatos stratégiai feladatokat, célkitőzéseket, figyelemmel kíséri azok megvalósulását,

·        a tapasztalatok alapján évente, illetve szükség szerint áttekinti a város közbiztonságának helyzetét, a közbiztonság fenntartásában érintett szervek tevékenységét,

·        elemzi és értékeli a társadalmi és gazdasági folyamatoknak a bőnözésre gyakorolt hatását, a bőnmegelőzés érdekében szükség esetén konkrét ajánlásokat, intézkedési javaslatokat tesz,

·        figyelemmel kíséri a bőnmegelőzésben feladatot vállaló társadalmi szerveződések munkáját, orientálja a velük való együttmőködést,

·        a város közbiztonságának helyzetével, a közbiztonság fenntartásában érintett szervek tevékenységével kapcsolatos állásfoglalásait, javaslatait közli a képviselő-testülettel,

·        a város biztonsági analízisének elkészítéséhez, folyamatos felülvizsgálatához, a helyi közbiztonsági koncepció és programok kidolgozásához szükséges döntés-előkészítő munka, valamint a lakossággal folytatott szisztematikus párbeszéd segítése.

·        a bizottság gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester esetében

A bizottság saját maga határozza meg mőködésének részletes szabályait. A bizottság mőködésének speciális szabályait a 3 számú függelék tartalmazza. Külön részletezi a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a nyilvánosság biztosítását, a nem nyilvános adatok védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának részletes rendjét.

Tagok:
 • Csorba János, alelnök
 • Kaldenekker Olivér
Elnök:
 • Gyurkovics Balázsné
 
   

 

Név:

Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

Leírás:

 • képviseli a mezőgazdasági és egyéb vállalkozási tevékenységet folytató magán- és jogi személyek érdekeit a Képviselő-testület előtt,
 • véleményezi az önkormányzat vállalkozásokkal kapcsolatos előterjesztéseit,
 • véleményezi az önkormányzat környezetvédelemmel kapcsolatos előterjesztéseit,
 • figyelemmel kíséri az önkormányzat Környezetvédelmi Programjának megvalósulását, közremőködik a kétéves felülvizsgálatban,
 • ellátja a településfejlesztéssel kapcsolatos feladatok előkészítését, közremőködik a vonatkozó helyi rendeletek előkészítésében,
 • előzetesen állást foglal területfejlesztési kérdésekben.
 • javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a városüzemeltetéssel, városfejlesztéssel kapcsolatos költségvetési kiadási előirányzatának meghatározására.

Tagok:

 • Boldizsár András, alelnök
 • Domján István, tag

Elnök:

 • Fazekas Fülöp

Pályázatok

Kapcsolat

Központi elérhetőség:

Telefon:  +36 76 / 546 - 040

Cím: 6041 Kerekegyháza Fő út 47/a.,

 

E-mail: kerpolhi@kerekegyhaza.hu

Kerekegyházi értékeink

khazi ertekeink borito

Köszöntő

Kerekegyháza Város Polgármestere

Polgármesteri köszöntő

Kerekegyháza Város Önkormányzata és polgárai nevében tisztelettel köszöntöm Önt városunk honlapján.

Dr. Kelemen Márk
polgármester

Közelegő események

No event to display

Kalendárium

 

 
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Keresés

Megújitott tartalmak